Henzen Assurantiekantoor

Assurantiekantoor Henzen is een full-service dienstverlener die u het werk én de zorg uit handen kan nemen bij het samenstellen van een evenwichtig verzekeringspakket.

Voor u wordt bemiddelt bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en verzekeraar.

De dienstverlening kenmerkt zich door onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, flexibiliteit en kennis van zaken.

Alle activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen optimaal te behartigen in combinatie met de mogelijkheden.

Een hoog niveau van dienstverlening is een belangrijk streven en daarom wordt veel geïnvesteerd op het gebied van opleidingen en informatievoorziening.

U krijgt actief assistentie bij schadeafwikkeling en hebben de bereikbaarheid van ons kantoor zo goed mogelijk afgestemd op uw behoefte.

Assurantiekantoor Henzen biedt u producten die aansluiten bij uw wensen en mogelijkheden. Uit bepaald aanbod in de markt zoeken wij een voor u passende oplossing, waarbij niet het aanbod de leidraad is, maar uw wens.

Naast deze advisering begeleiden wij de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen worden ondergebracht.

Telefoonnummer: +31 344 663 657
E-mail: info@henzen-assurantien.org

Openingstijden
Maandag t/m donderdag
09.00 – 17.00 uur

 

Vrijdag
09.00 – 12.00 uur

 

Vrijdagmiddag en in het weekend gesloten.

Buiten kantooruren kunt u de voicemail inspreken.

 

Gezien vastlegging van mogelijk belangrijke informatie heeft mailcommunicatie grote voorkeur.

 

Bezoek alleen na afspraak.

Onze werkwijze

qode-np-item
1
Inventariseren
qode-np-item
2
Analyseren verzekerings portefeuille
qode-np-item
3
Offerte & Advies
qode-np-item
4
Bemiddeling
qode-np-item
5
Nazorg
qode-eliptic-slider

1. Inventariseren

Advies begint met uitgebreid uw persoonlijke- zakelijke situatie in kaart brengen. In dit gedeelte van het adviesgesprek gaan wij na waar uw prioriteiten en risico’s liggen welke mogelijk middels verzekeren afgedekt kunnen en/of moeten worden.

qode-eliptic-slider

2. Analyseren huidige verzekeringsportefeuille

Na een goede beeldvorming van uw wensen en situatie worden de beschikbare gegevens geanalyseerd.

qode-eliptic-slider

3. Offerte & Advies

In deze fase worden mogelijkheden toegelicht en wordt aangegeven wat naar ons oordeel de voor- en nadelen hiervan zijn. Uiteindelijk volgt op basis van inventarisatie en analyse een verzekeringsvoorstel.

qode-eliptic-slider

4. Bemiddeling

Indien u wenst kunnen wij namens u bemiddelen bij een verzekeraar en alle contacten verzorgen.

qode-eliptic-slider

5. Nazorg

Wij blijven u ondersteunen daar waar wij voor u bemiddeld hebben. Uw situatie kan immers in de loop der tijden veranderen en elke verandering vereist een eigen aanpassing. Advies vindt bij voorkeur kort en overzichtelijk plaats waarbij u niet geconfronteerd wordt met onnodige teksten waar u zich door zou moeten worstelen.

qode-eliptic-slider

Kosten

De kosten die u in rekening worden gebracht indien wij niet tot bemiddeling kunnen komen zijn:

Bij premiebetalingsvolume op jaarbasis euro Kosten exclusief BTW
0,00 – 5.000,00 € 750,-
5.000,00 – 10.000,00 € 1.250,-
10.000,00 – meer € 2.500,-

Advieswijzer Assurantiekantoor Henzen

Informatie over de dienstverlening

U heeft of u bent van plan de zorg voor uw voorzieningen toe te vertrouwen aan mijn kantoor.

 

Op grond van de Wet Financieel Toezicht wordt een beschrijving van mijn dienstverlening weergegeven. Doel hiervan is om de relatie tussen assurantietussenpersonen en klanten transparant te maken.

De onderdelen in de advieswijzer

Kantoor

Diensten

Verwachtingen van u en mij

Bereikbaarheid

Premiebetaling

Schade- of andere uitkering(en)

Mijn relatie met verzekeraars en andere aanbieders van financiële producten

Beloningsstructuur

Eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid

Klachtenregeling

Kantoor

Assurantiekantoor Henzen B.V. is een full-service dienstverlener die u het werk én de zorg uit handen kan nemen bij het samenstellen van een evenwichtig verzekeringspakket. Onze dienstverlening is onafhankelijk, betrokken, flexibel. Ook adviseren wij u bij schadeafwikkeling.

Diensten

Assurantiekantoor Henzen adviseert u over- en bemiddelt bij het afsluiten van schade- en levensverzekeringen.

 

Assurantiekantoor Henzen verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en gebruikt deze niet anders dan waarvoor u ze ter beschikking heeft gesteld. Al uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld in navolging van de Wet Persoonsregistraties.

Verwachtingen van u en mij

In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt, in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

 

Dat u wijzigingen m.b.t. uw persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons doorgeeft. Hieronder vallen o.a.: gezinssamenstelling, overlijden, contactgegevens, wijziging van bestemming of hoedanigheid, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken of goederen, aan- en verbouw van uw pand, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

 

Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. In een communicatietraject kunnen misverstanden en daardoor fouten sluipen. Controleert u daarom de wijzigingen.

Bereikbaarheid

Telefoonnummer: +31 344 663 657
E-mail: info@henzen-assurantien.org

 

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 09.00 – 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 – 12.00 uur
Vrijdagmiddag en in het weekend gesloten.

 

Buiten kantooruren kunt u de voicemail inspreken.
Gezien vastlegging van mogelijk belangrijke informatie heeft mailcommunicatie grote voorkeur.
Bezoek alleen na afspraak.

Premiebetaling

Als u een verzekeringsovereenkomst sluit, wentelt u bepaalde risico’s af op een verzekeraar en/of bouwt u vermogen op. Omdat de belangen veelal erg groot zijn, is betaling van de premie een wezenlijk aspect van de verzekeringsovereenkomst en voor u van groot belang.

 

Het is belangrijk dat u de premie tijdig binnen 30 dagen betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringmaatschappij een schade weigeren te vergoeden. Ook kan de nog verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten worden aan u in rekening gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat wij naar een oplossing kunnen zoeken.

Schade- of andere uitkering(en)

Als u te maken krijgt met schade, dient u de schade zo snel mogelijk te melden bij ons kantoor. Email: info@henzen-assurantien.org

 

Wij zorgen ervoor dat de verzekeraar in kennis wordt gesteld.

 

In spoedeisende gevallen kunt u uw schade rechtstreeks melden bij een alarmcentrale. De betreffende gegevens ontvangt u bij de polis.

Mijn relatie met verzekeraars en andere aanbieders van financiële producten

Assurantiekantoor Henzen is een zelfstandig assurantiekantoor. Wij zijn volstrekt onafhankelijk en volledig adviesvrij. Geen enkele maatschappij heeft participaties in ons kantoor.

Beloningsstructuur

Provisie is de beloning die wij als assurantieadviseur van de verzekeraar ontvangen voor onze bemiddeling en het onderhoud en beheer van uw voorzieningen. Voor elke voorziening die u via ons afsluit, ontvangen wij provisie. Brengen wij andere kosten in rekening, dan heeft u hiervoor vooraf toestemming verleend en hebben wij u vooraf in kennis gesteld van de geschatte kosten.

Eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid

Adviseurs en bemiddelaars van financiële producten en diensten zijn gebonden aan regels vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht.

 

Henzen is in het bezit van Certificeringen Vakbekwaamheid geregistreerd bij het Ministerie van Financiën. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de naleving hiervan.

 

AFM Aansluitnummer Assurantiekantoor Henzen B.V. 12002497

 

Assurantiekantoor Henzen heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beroeps-aansprakelijkheidsverzekering is een waarborg voor de continuïteit van ons kantoor.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht dan horen wij dat graag zodat wij samen tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt kunt u uw klacht voorleggen bij:

 

Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon 0900 – 355 2248
Email info@kifid.nl
Website www.kifid.nl
Aansluitnummer Assurantiekantoor Henzen 20025662

Documenten van onze dienstverlening

Dienstenwijzer

Een beschrijving van de dienstverlening van Henzen Assurantiekantoor

Risico's Afdekken

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost.

Vermogen opbouwen

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost.

    Sorry, no posts matched your criteria.